OTO-IUH-8

Lớp Đại học ô tô 8A - 8B trường Đại học Công Nghiệp TPHCM