Thái Nguyên - SH Club

Thái Nguyên - SH Club được viết tắt là TSC
TSC là bao gồm những ai là thành viên trong hội . Và ai trong TSC thì đều là người một nhà, anh em như thể tay chân, hoạn nạn có nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển...vì chúng ta là người một nhà, quyền lợi và nghĩa vụ tất cả đều như nhau