To Mere Ammanat Hai

Ya Allah Hame Bakhsh De Muhammad (P.B.U.H) Ke Khatir.

Tags: to mere ammanat hai