ARPANSA (Arek Arek Pagar Nusa)

jayalah PAGAR NUSA KU
__

LAGHOLIB....

Tags: arpansa (arek arek pagar nusa)