Capiz Historical and Cultural Society

Tema: “PANAHON NG TRANSISYON AT KRISIS NG LIPUNAN AT KALINANGAN NG KAPILIPINUHAN (1890 – 1913): Huling Baytang ng Pagkabuo ng Bayan (1588 -1913)”
Ang Pangalawang Bahagi ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan (500,000/250,000 BK – 2015 MK) Mga Tagapagtaguyod:
Bagong Kasaysayan, Inc.-Bahay Saliksikan sa Kasaysayan...