Rosedale family - Estcourt

This is the group for Rosedale citizens:

Lapha sikwazi ukuxoxa ngezinto ezisithintayo emphakathini wethu. Wonke umuntu waseRosedale noma ngabe ukuphi nezwe angangena la kule-page abuze noma yini afuna ukuyithola ngezinto eziqhubekayo zase-Rosedale noma asize ngokuthize okuthinta lomphakathi.