HaNoi University of Technology

Không gian giao lưu cựu sinh viên, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - nơi chia sẻ kiến thức,nghề nghiệp ,việc làm, kết nối cùng phát triển....- Kết nối để đi nhanh hơn, xa hơn.