Harmonica4u

Group lập ra nhằm mục đích giao lưu học hỏi trong cộng đồng harmonica. Vì thế mong mọi người không spam, nói chuyện lịch sự. Nếu có ai sai phạm, cáo thành viên có thể báo cáo sai phạm để thông tin đến với ban quản trị nhanh nhất