Farzanegan sirjan

از دوستانی که در این گروه عضو هستند هر گونه سر پیچی از این قوانین مساوی با بن شدن است گذاشتن پست های +18 توهین به هم دیگر