سمساری ایرانیان مالزی

از قراردادن هر نوع اگهی و تبلیغات در مورد کار های بدون مجوز قانونی , فرستادن چندین بارتبلیغ در صفحه و در قسمت نظرات دوستان دیگر خودداری فرماییدا

anyone don't following this rules :
for first time, Their Ads will be delete
if that happen again , user will be remove.

thank for your attention.

Have a good advertising time
with best regards
Admin