SOSALA ONYAZINI

LE GROUP EYAMANAZARETHA NABATHI USHEMBE INKOSI UNYAZILWEZULU,

AMANAZARETHA ENKOSI UTHINGOLWENKOSAZANE
ENKOSI INYANGAYEZULU ENKOSI ILANGA
UBHOMBELA