SOLIDARITY-FO3TEAM

Team này là môt mái nhà
Anh em đoàn kết thế là thành công
Cùng nhau chung sức chung lòng
Ngày ta đua top cũng không xa gì