വട്ടംകുളം കൃഷി Vattamkulam Krishi

A forum to discuss various agricultural activities of Kerala
കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളേക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ