ชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น

กลุ่มนี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้สนใจในเรื่องแผนของ อปท.
2.เพื่อประสานงานในการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3.เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความสามัคคีในกลุ่ม
4. เพื่อค้ำจุนสังคมท้องถิ่นและถ่วงดุลสร้างความเข้มแข็งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

*** ห้ามโพสคำไม่สุภาพ เรื่องการเมืองที่เป็นการแบ่งแยก หรือภาพที่ไม่เหมาะสม การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550