Yen Bai Online

Những người con của đất Yên Bái từ khắp mọi nơi trên Thế giới tụ họp để bàn luận về cuộc sống, kinh nghiệm sống, làm kinh tế, chia sẻ tình cảm ...

Website: www.yenbai.org