<====>s*m*p<=====> smahang mallalamig ang pasko


<====>S*M*P<=====> Smahang Mallalamig ANG Pasko