taga inayauan cauayan kami (tick) mabuot kag mapinalanggaon (mkm)


TaGa InAyaUan CaUaYaN KAMi (TICK) MaBuOt KaG mApINaLaNgGaOn (MKM)