birjand20

در من
دنیاییست که در هیچ کجای عجایب نیامده.
حلقه به گوش این گورستانم
و
تمام قد به اعدام خـــود نشسته ام
حالا وحشتم دارد از دیوار راست بالا میرود. گاهـــــــــــی دلم میگیرد از "خـــــــــدا و ادمک هـــایش"