ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਕ਼ੀਨ Munde Kudiyan

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ
ਕੁੜੀ> ਇਥੋ ਪੂਰੀਆ-ਪਾਰੀਆ ਿਮਲ ਜਾਦੀਆਂ ਨੇ
.
.
.
.
.
.
.
.
ਹਲਵਾਈ> ਜੀ ਪੂਰੀਆ ਤਾਂ .ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆ
ਪਾਰੀਆ ਿਜੰਨੀਆ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਉ...