Mua Bán Long Xuyên

Mọi người có thể đăng tin Mua -Bán các thứ hàng hoá cho những người sống và làm việc trong và ngoài Long Xuyên...
p/s : Sẽ xóa bài nào không liên quan đến Mua- Bán.
Cố gắng không để " Theo thông tin của chú mình ở Viettel...''