İZNİK DERBENT KÖYÜ

Derbent Köyü İznik Bursa

Bursa ili, iznik ilçesine bağlı şirin mi şirin bir köy. 183 haneden oluşan köyün nüfusu 606’dır. Derbent köyü halkı 15. yüzyıl başlarında Osmanlıların Balkanları Türkleştirme politikaları doğrultusunda Haymana dolaylarından alınarak Selanik Kilkis Muryez'e ( Bugünkü adı Monovrisi ) göç etmeye zorlanmışlardır. Selanik Serez dolaylarında 500 yıl kadar yaşadıktan sonar yine zorunlu bir göç sebebiyle 1924 yılı mübadele döneminde İznik Derbent köyüne yerleşmişlerdir.

DERBENT/PAMUCAK: İznik ilçesine bağlı bir köy. Eski adı Pamucak veya Pamucak derbenti olan köy, eskiden İznik yolunu güven altına almak üzere kurulmuştur. Oldukça eski bir köydür. İznik ile Yenişehir yolu üzerinde kurulmuştur. Köy halkı, bu yolun güvenliğini sağlamakla görevli derbentçi idiler.

Derbent eski bir Rum köyüdür. Ancak, XVI. yüzyıl seyyahların tarifine göre Derbent’in Rum değil de Sırp köyü olduğu belirtilmiştir. Nitekim XII. yüzyılda Bizanslılar, Rumeli’deki Sırpları Türklere karşı tampon bölgeye sürgün edildikleri bilinmektedir. Büyük olasılıkla o dönemde Bizanslıların iskan ettikleri bu Sırp köylerinden birisidir. Köy ile Karacakaya arasında Kilise deresi, Şaraphane deresi mevkilerinde Bizans devri kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca Yazılıtaş ve Yazılıkaya olarak anılan mevkilerde de kayalara kazılmış yazı ve kabartmalar vardır. Bey pınarı ile köy arasında da Evkaya mevkii vardır ki bu alanda bir kaya mezarı bulunmaktadır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre Yenişehir ilçesine bağlı olan köyde, o tarihte 184 hane yaşamaktaydı. Kurtuluş Savaşı sırasında köyde kurulan Rum milisleri ile çeteler arasında çatışmalar olmuş,bu sırada köy de Türk çeteleri tarafından yakılmıştır. Savaş sonunda Rumlar köyü terk edip yerine Yunanistan göçmenleri yerleştirilmiştir. 1927 yılında 451, 1990 yılında 657, 1997 yılında 656, 2000 yılında 606 kişi derbent köyünde yaşamını sürdürmektedir. Köyde bugün, 1923 yılında, Yunanistan’ın Kılkış kazasının Paprat(Pontokerasia) köyünden gelen göçmenler yaşamaktadır. Köyün doğusundaki kayalıklar da, azizlerin kabartmalarından oluşan bir ayin yeri bulunmaktadır.

ENGLİSH

Derbent Village İznik Bursa

Bursa province, İznik cute cute connected to the village district. 183 households of the village population 606'dır. 15 people of the village of Derbent In early centuries of the Ottoman Turks to the Balkans, according to the policy of taking due Haymana Kilkis Thessaloniki Muryez'e (today's name Monovrisi) were forced to emigrate. Live to 500 years in the neighborhood of Salonika Serez again after 1924 due to migration of a mandatory exchange period İznik were placed in the village of Derbent.

Derbent / Pamucak: İznik district connected to the village. Former name or Pamucak Pamucak the village of Derbent, formerly İznik under way to get the trust was established. It is a very old village. Was established on the road with İznik Yenisehir. Village people, this way to ensure the security of workers were Derbent.

Derbent is an ancient Greek village. However, the XVI. century, according to the description of the traveler, not the Greek Derbent'in the Serb village is mentioned. Indeed XII. century Byzantine, Rumeli Serbs against the Turks in the buffer zone is known are expatriate. Probably he settled in the Byzantine people is one of the Serb villages. Village Church deresi between the Karacakaya, winery deresi have positions in the ruins of the Byzantine era. Also referred to as Yazılıkaya Yazılıtaş and in-class writing and relief has been carved in the rock. With spring in the village of guys have a class that Evkaya in this area has a rock tomb. According to the 1908 annual and 1895, depending on Yenisehir district in the village, 184 households at that time to live. During the Greek War of Independence was established in a village in the conflict was between the militia and bandits, this time the village was burned by the Turkish gangs. Instead of leaving the village of Greeks and Greece after the war was placed immigrants. In 1927 451, in 1990 and 657 in 1997 656, in 2000, has 606 people living in the village of Derbent. In the village today, in 1923, migrants from the villages of Greece Kılkış having Paprat time to dig. Rocks to the east of the village, the saints of the relief where there is a ceremony.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Derbent χωριό İznik Bursa

Επαρχία της Προύσας, İznik χαριτωμένο χαριτωμένο χωριό συνδέεται με την περιοχή. 183 νοικοκυριά του χωριού 606'dır πληθυσμού. 15 άτομα από το χωριό Derbent Στις αρχές του αιώνα από τους Τούρκους στα Βαλκάνια, σύμφωνα με την πολιτική της, λαμβάνοντας δεόντως Haymana Κιλκίς Θεσσαλονίκη Muryez'e (σημερινή ονομασία Monovrisi) αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Live σε 500 χρόνια στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης Serez πάλι μετά το 1924, λόγω της μετανάστευσης σε υποχρεωτική ανταλλαγή περίοδο İznik τοποθετήθηκαν στο χωριό Derbent.

Derbent / Pamucak: İznik περιοχή που συνδέεται με το χωριό. Πρώην όνομα ή Pamucak Pamucak το χωριό Derbent, πρώην İznik υπό τρόπος για να την εμπιστοσύνη ιδρύθηκε. Είναι ένα πολύ παλιό χωριό. Ιδρύθηκε στο δρόμο με İznik Yenisehir. Χωριό ανθρώπους, τον τρόπο αυτό να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων ήταν Derbent.

Derbent είναι ένα αρχαίο ελληνικό χωριό. Ωστόσο, η XVI. αιώνα, σύμφωνα με την περιγραφή του ταξιδιώτη, δεν το ελληνικό Derbent'in του σερβικού χωριού αναφέρεται. Πράγματι XII. Βυζαντινή αιώνα, Rumeli Σέρβων κατά των Τούρκων στην ουδέτερη ζώνη που είναι γνωστό είναι εκπατρισμένο. Μάλλον έχει εγκατασταθεί στο βυζαντινό λαό είναι ένα από τα χωριά των Σέρβων. Χωριό Εκκλησία deresi μεταξύ των Karacakaya, οινοποιείο deresi έχουν θέσεις στα ερείπια της Βυζαντινής εποχής. Επίσης αναφέρεται ως Yazılıkaya Yazılıtaş και στην τάξη γραπτώς και αρωγής έχει σκαλισμένα στο βράχο. Με την άνοιξη στο χωριό παιδιά έχουν μια κλάση που Evkaya στον τομέα αυτό έχει ένα βράχο τάφο. Σύμφωνα με την ετήσια 1908 και 1895, ανάλογα με Yenisehir συνοικία του χωριού, 184 νοικοκυριά σε αυτόν τον χρόνο για να ζήσουν. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Πολέμου της Ανεξαρτησίας ήταν εγκατεστημένος σε ένα χωριό στη σύγκρουση ήταν μεταξύ της πολιτοφυλακής και των ληστών, που αυτή τη φορά από το χωριό κάηκε από τις τουρκικές συμμορίες. Αντί να εγκαταλείπουν το χωριό τους Έλληνες και την Ελλάδα, μετά τον πόλεμο ήταν τοποθετημένο μεταναστών. Στο 1927 451, το 1990 και 657 το 1997 656, το 2000, έχει 606 άτομα που ζουν στο χωριό Derbent. Στο χωριό σήμερα, το 1923, οι μετανάστες από τα χωριά της Ελλάδας Κιλκίς έχοντας Paprat ώρα να σκάβω. Rocks, στα ανατολικά του χωριού, οι άγιοι της αρωγής, όπου υπάρχει μια τελετή.