Heha Zafira Cafe' (รักในหลวง รักเพื่อน รักรถซาฟิร่า)

ยินดีต้อนรับเพื่อนที่ต้องการความเป็นเพื่อนทุกท่าน
ยินดีต้อนรับมิตรทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ใช้รถเชฟโรเล็ต ซาฟิร่าทุกคน
ยินดีต้อนรับคนรักรถเชฟโรเล็ต ซาฟิร่าทุกคน
ที่นี่มีแต่มิตรภาพ รักในหลวง รักเพื่อน รักรถซาฟิร่า รักเมืองไทย
เรียนเชิญทุกท่านมาเป็นมิตร มาเป็นเพื่อนกันครับ.