chư sê biết mặt biết tên...biết nhà ở đâu.


Chư Sê biết mặt biết tên...biết nhà ở đâu.