Chư Sê biết mặt biết tên...biết nhà ở đâu.

Chư sê...miền đất bao nỗi nhớ.

Tags: chư sê biết mặt biết tên...biết nhà ở đâu.