ទីក្រុងស្រីស្អាត

សូមអានគោលការណ៍ខាងក្រោម
☆☆☆☆☆
ហាមដាច់ខាតមិនអោយ Post វ...ីឌីអូ ឬក៏រូបភាព Sex !
Don't allow to post videos sex or pic sex.

Group នេះអនុញ្ញាត្តិអោយសមាជិកទាំងអស់
Post Status រូបភាពកំសាន្ត រូបភាពប្លែកៗដែល
កំរ៉រ និងបានឃើញពីមុនមក និងពត៌មាដែលទាក់
ទងពីសង្គមខ្មែរយើង។

Group Popolices
............................

1/មិនអនុញ្ញាត្តិអោយផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ជកម្ម និង
ផលិតផលផ្សេងៗនៅក្រុមនេះទៀតទេ។

2/មិនអនុញ្ញាត្តិអោយសមាជិកណាម្នាក់ post
រូបភាពអាសអាភាស(ស៊ិចស៊ីហួសហេតុ) link
វីឌីអូស៊ិច ជាពិសេសរូបភាព/status ទាំងឡាយ
ណាដែលបង្ករអោយមានរូបភាពអាសអាភាសកើត
ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ រូបអាវុធផ្សេងៗ ឬក៏រូបភាពទាំង
ឡាយណាដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិតិយស
អ្នកដ៏ទៃ និងហាមដាច់ខាតមិនអោយផុស status
ទាំងឡាយណាដែលជាពាក្យគំរាមលើអ្នកដ៏ទៃ។

.........................................
☆/ចំពោះអ្នកលេងរឿងនយោបាយសូមមេត្តា
ផុសតែព៌តមានពិត និងព៌តមានដែលមាន
ប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរ ជាពិសេសសូមកុំផូសនូវ
អ្វីដែលធ្វើអោយខ្មែរបែកបាក់ ឬខាតប្រយោជន៍
របស់ខ្មែរ ហើយចំណេញដល់បទេសជិតខាងឡើយ។
ចំពោះរូបភាពផ្នែកនយោបាយ ហាមដាច់ខាតផុសរូប
កាត់ត ឬខមមិន លក្ខណៈរូបអាសអាភាស ស៊ិច
កាំភ្លើង ដាវសាម៉ូរ៉ៃ ថ្នាំញៀនជាដើម ។ល។

ត្រូវលុបរូបភាពផុសចាស់ៗដែលមានរយៈពេល
លើសពីមួយអាទិត្យ ។

បើសមាជិកណាមួយមិនគោរពតាមគោលការណ៍
ក្រុមដូចបានជម្រាបខាងលើ ខ្ញុំនិង Block ចោល
ពី Group ភ្លាមដោយមិនជួនដំណឹងមុនទេ។

●សូមសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមលេងដោយភា
ថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នា ។

Thank You
By Admin of ទីក្រុងស្រីស្អាត Group