Potomci Djulage i Hanife COLAK

Ovaj dio je namjenjen iskljucivo osobama kojima porijeklo potjeće iz ljubavi od Djulage i Hanife Čolak. Mozda neko i nije dio ljubavi vec zato sto struje nije bilo,al je tu i dobro je da je tako:-).Javite se i posaljite poziv rodjacima da se upoznajemo

Nudim nepotpun spisak porodice, podložan dopunjavanju sa novim podacima

Đulaga i Hanifa Čolak

Sinovi Atif, Muharem/Muše/, Meho i Avdo
Kćeri Elifa udata Alić u Boljkovac i Biba udata Bobar u Šćipe

Čolak Atif i Šehida sinovi Rašid , Remza, Sulejman /Suljo/ i kćer Fatima udata Subašić u Šćipe


Čolak Rašid i Đemila - kćeri Šehida udata Motika na Skrobučane, Zehdina/Zehdija/ udata Šarić u Stolac i Sehija udata Vrebac u Jajce. --- sin Tahir

Motika Šehiida i Muharem - sinovi Eldin i Elmedin

Čolak Tahir i Ermina - kći Elma

Šarić Zehdija i Sanel - sin Mirnes

Vrebac Sehija i Elvir - kćeri Elvira i Erna

Čolak Remza i Hurija

Čolak Sulejman /Suljo/ i Hata - sin Arnes i kćer Arnesa udata Misimović u Bosansku Gradišku

Čolak Arnes i Semra - kći Enea

Misimović Arnesa i Almir

Subašić Fatima i Sejid -- sinovi Ismet, Izet, Hamdija, Senad, Salmir i Asmir -- kćeri Ajka udata Ćelić u Kozicu i Šefika udata Strukar na Valice

Strukar Šefika i Sabit -sinovi Eldin,Esmin,Suvad Fuad i kcerka Lejla

Strukar Eldin i Ilhana

Strukar Suvad i ?

Subašić Ismet i Zila - sinovi Sejid i Vedad

Subašić Hamdija i Enisa - kći Anida

Subašić Salmir i Nermina -- sinovi Edis i Edin

Ćelić Ajka i Đafer

Atif i Fatima/ Šijakuša/ sin Sejad i kćeri Sabiha udata Ramić u Voljevac, Sejada udata Hero u Here, Murada udata Cokoja u Šćipe i Ramiza udata Pilav u Lapsunj

Ramić Sabiha i Meho - sinovi Emsad, Haris i Anes, kćer Emsada

Čolak Sejad i Fatima - kćeri Dalila, Mirela, Amina i Aida

Hero Sejada i Juso . sinovi Senad, Nelis i Vejsil, kćer Esma

Hero Senad i Ilda

_________ Fadin i Esma

Cokoja Murada i Ekrem - sinovi Ernad i Anel

Pilav Ramiza i Ramiz - sinovi Alem i Almin

Čolak Muharem i Hata /Dlavačka/ sinovi Zaim i Mirsad, a kćeri Hanifa udata Čajdin u Pridvorce, Mirsada udata Mujala na Kale i Fatima/ Fatma/ udata Rahmanović u Donji Vakuf

Čajdin Hanifa i Fahrija - sinovi Šemso, Ermin i kćer Ermina udata Ravnjak u Prozor

Čajdin Šemso i Midheta - kći Lejla i sin Aldin

Čajdin Ermin i Hanifa - sin Inas

Ravnjak Ermina i Amir --- kćeri Lamija, Amna i sin _______

Čolak Zaim i Mirsada . sin Emsad i kćer Elvisa

Čolak Mirsad i Velida - kćer Sajra i sin Sedad

Miujala Zaima/Mirsada/ i Ragib - sinovi Selvedin i Dženan, kćer Alma

Rahmanović Fatma i Safet - kći HanaAlic Elifa i Muharem. kći Zinka udata Milanović u Boljkovac

Milanović Zinka i Đemal - sinovi Midhat/Misho/ , Neđad, Mirsad

Milanović Midhat /Midho/ i Amira - sin Fatmir , kćeri Ramajana , Raisa i Ifeta.

Milanović Mirso Ifeta i Fazila kćeri Smaila i Selma, sinovi Asmir i Enis


Alić Elifa i Muharem sin Hajrudin , kćeri Fahra udata Đulić u Vitez, Zevkija udata Sadiković u Gračanicu,, Fatima udata Zukić u G.Vakuf, Hajra udata Vugdalić.

Đulić Fahra i Đemal - kćeri Mirela udata Tihak u Boljkovac, Sanela udata Ćatić u Zenicu, Dženita udata Mustafić u Zvornik i Alma udata Mahalbašić u Novi Travnik

Tihak Mirela i Muhamed - kćeri Azra i Zerina, sin Nedim

Ćatić Sanela i Muris - kći Sandra i sin Semir

Mustafić Dženita i Emir - kćeri Dženana i Adela

Mahalbašić Alma i Tahir - sinovi Adin i Elman

Sadiković Zevkija i Jusuf -- sinovi Almir i Arnes, kćer Elnesa udata Mujić

Sadiković Almir i Amela - sinovi Tarik i Amel

Mujić Elnesa i Elvedin

Sadiković Arnes i Ismeta - sin Armin

Zukić Fatima i Omer --- sinovi Vahidin , Saudin, kći Vahdeta udata Muminović

Muminović Vahdeta i Zaim - sinovi Husein i Ammar

Zukić Vahidin i Sabina - kći ______ ?

Alić Hajrudin i Fahra -- sinovi Miralem i Muharem , kćer Amela

Alić Miralem i Lejla --

Vugdalić Hajra i Mehmed - kći Mejrem

Bobar Biba i Latif sinovi Zijad, Sinaga i Fehim /Kemo/ kćeri Fatima udata Sakić na Ćelinu, Hate udata Pidro u Pidre i Nura udata Imamović u Šćipe

Sakić Fatima i Ragib - kćeri Vasvija udata Hasanovic Nisveta udata Mustafić u Mustafiće i sin Fuad

Hasanovic Vasvija i Ramiz - sin Jasmin i kćer Jasmina

Mistafić Nisveta i Hasib - kćeri Azra i Ajla

Bobar Zijad i Sabaheta -- sinovi Memsud i Jasmin , kćer Fatima udata Mujkić

Bobar Memsud i Vahida--kcer Ema

Bobar Jasmin i Emel - kćeri Medina i Lejla

Mujkić Fatima i Edin kćerka Sumeja

Bobar Sinaga i Fata -- sin Suvad i kćer Zekira udata Salkanović u Novi Travnik

Bobar Suvad i Ismeta- sin Rijad i Emma

Salkanović Zekira i Mirza - sin Adin

Pidro Hate i Nihaz -- lćeri Sabina udata _______, Sadina i sin Aziz

_________Sabina i _________ - kći Šeherzada, sin ___

Imamović Nura i Ilijaz -- kćeri Vernesa udata Hero u Here, Amra udata Šošić u Voljevac i sin Mesud

Hero Vernesa i Salem - kćeri ______??

Masetic Amra i Emad - sinovi Amer i Ensar

Imamović Mesud i Ferida sin ________

Bobar Fehim /Kemo/ i Ajka -- kćer Amira udata Kmetaš u Družinoviće i sin Amir

Kmetaš Amira i Adis - sinovi Ajnur i...

Čolak Meho i Zehra /Zastinjačka/ sin Kasim , kćeri Ziba udata Sofić u Pidre, Fahrija /Fahro/ udata Imamović u Šćipe, Biba udata Đogić u Šćipe i Sabaheta udata Šoljić na Solakovu Kulu

Sofić Zibo i Eso - kćeri Senada udata Omanović u Sanski Most, Nihada udata Pekić, Nahida udata Lalalić , Aida, sinovi Eso, Senad

Omanović Senada i Armin - sin Alen , kći Amina

Pekić Nihada i Asim -kćeri Anela, Arnela i sin Anel

Lalalić Nahida i ______ ?????

Imamović Fahrija /Fahro/ i Ramiz - sinovi Nihad i Kemo, kćer Razija udata Subašić u G,Vakuf

Imamović Nihad i Sanela - sin Aldin , kćeri Ajla i Ena

Subašić Razija i Safet - sin Armel

Đogić Biba i Latif - kćeri Belma, Amerisa udata ______ na Lug, sinovi Muharem, Samir

_____ Amerisa i ________

Šoljić Sabaheta i Latif - kćeri Amira udata ______ u Konjic, Safeta i Amra, sin Safet

______ Amira i ______

Čolak Kasim i Senada - sinovi Amel i Almin

Čolak Avdo i Cuna sinovi Smail/Sabit/, Elmedin kćeri Mina udata Šijak u Pidre i Zina udata Kevro u G.Vakuf

Šijak Mina i Ređo - sinovi Midho i Admir

Šijak Midho i Mirela - kći Alina

Čolak Smail /Sabit/ i Nađa - sinovi Adnan i Adis, kćer Emina

Kevro Zina i Fajko -- kćeri Semra udata Ohran u G. Vakuf, Elma i Eldina

Ohran Semra i Mersed - kći Erina

Čolak Elmedin i Naza - sin Alem i kćer Cuna