كــروبى فــيركــارى كــومبيوتــه ر و ئنترنــيت و مــوبايــل

به خير هاتنتان ده كه م بؤكروبه كه مان هاورييان ئه م كروبه بؤ خزمه تى ئيوه يه تكايه ليره ريكلام مه كه ن تكايه......!!